• 0
  • 0
  • 3
  • 2
رستم میرلاشاری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم امیت

شکسته سوزُ سرمای

شکسته سوزُ سرمای
خواننده: رستم میرلاشاری

413

:: / ::