خوانندگان برتر

ثمینه کنول

@saminakanwal

129,027 پخش
شبیر سید

@ShabirSayad

89,648 پخش
عزیز بلوچ

@azizbaloch

51,103 پخش
سلیم امین

@saleemameen

49,963 پخش
شفی بلوچ

@Shafibaloch

46,239 پخش
اسماعیل حوت

@esmaeelhout

43,808 پخش
خالد راوین

@khaledravin

43,242 پخش
علی سپاهیان

@alisepahian

42,642 پخش
عمار حسین زهی

@ammarhoseinzahi

36,285 پخش
عارف بلوچ

@arefbaloch

35,521 پخش

: / :