خوانندگان برتر

ثمینه کنول

@saminakanwal

201,911 پخش
شبیر سید

@ShabirSayad

112,017 پخش
عزیز بلوچ

@azizbaloch

85,851 پخش
سلیم امین

@saleemameen

79,842 پخش
عارف بلوچ

@arefbaloch

74,103 پخش
شفی بلوچ

@Shafibaloch

73,953 پخش
اسماعیل حوت

@esmaeelhout

67,666 پخش
علی سپاهیان

@alisepahian

64,879 پخش
خالد راوین

@khaledravin

61,691 پخش
عمار حسین زهی

@ammarhoseinzahi

55,498 پخش

:: / ::