خوانندگان برتر

ثمینه کنول

@saminakanwal

152,289 پخش
شبیر سید

@ShabirSayad

97,811 پخش
عزیز بلوچ

@azizbaloch

62,391 پخش
سلیم امین

@saleemameen

59,283 پخش
شفی بلوچ

@Shafibaloch

56,379 پخش
اسماعیل حوت

@esmaeelhout

51,384 پخش
خالد راوین

@khaledravin

50,656 پخش
علی سپاهیان

@alisepahian

49,681 پخش
عارف بلوچ

@arefbaloch

44,450 پخش
عمار حسین زهی

@ammarhoseinzahi

41,669 پخش

:: / ::