خوانندگان برتر

ثمینه کنول

@saminakanwal

162,812 پخش
شبیر سید

@ShabirSayad

102,603 پخش
عزیز بلوچ

@azizbaloch

65,965 پخش
سلیم امین

@saleemameen

62,455 پخش
شفی بلوچ

@Shafibaloch

58,595 پخش
اسماعیل حوت

@esmaeelhout

53,590 پخش
خالد راوین

@khaledravin

53,223 پخش
علی سپاهیان

@alisepahian

52,100 پخش
عارف بلوچ

@arefbaloch

49,739 پخش
عمار حسین زهی

@ammarhoseinzahi

43,326 پخش

:: / ::