• 0
  • 0
  • 8
  • 1
فیض محمد بلوچ منتشر شده پیش 11 ماه در سنتی, در آلبوم ای ناز حسنه والا

چم منی تران تئی راها چارا

چم منی تران تئی راها چارا
خواننده: فیض محمد بلوچ (دگارزهی)

322

: / :