• 0
  • 0
  • 11
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

کاروان منزلا رستا

کاروان منزلا رستا
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: مبارک قاضی

709

:: / ::