• 0
  • 0
  • 18
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

جنه مهرنگ توارون کن

جنه مهرنگ توارون کن
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

763

:: / ::