• 3
  • 0
  • 14
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 3 سال در سنتی

سهرگین ورنا

سهرگین ورنا
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

913

:: / ::