• 4
  • 0
  • 30
  • 2
منصور بامری منتشر شده پیش 17 روز در پاپ

ایرانشهر بازارا

ایرانشهر بازارا
خواننده: منصوربامری | علی تک
قیچک: مهرداد بامری
همخوان: یاسین ارجمندی
باتشکرازمسلم بامری

307
01:19

عالی

00:38

بسیارعالی

: / :