• 4
  • 0
  • 47
  • 3
منصور بامری منتشر شده پیش 6 ماه در پاپ, در آلبوم ایرانشهر

ایرانشهر بازارا

ایرانشهر بازارا
خواننده: منصوربامری | علی تک
قیچک: مهرداد بامری
همخوان: یاسین ارجمندی
باتشکرازمسلم بامری

713
01:19

عالی

00:38

بسیارعالی

: / :