• 1
  • 0
  • 6
  • 3
رستم میرلاشاری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم امیت

بارگ بیا گاران پر تو

بارگ بیا گاران پر تو
خواننده: رستم میرلاشاری

736

:: / ::