• 0
  • 0
  • 5
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

سبزل پشومانه

سبزل پشومانه
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

374

:: / ::