• 2
  • 1
  • 223
  • 0
شاه جان داودی منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم دردءِ چراگ

رندا پشومان بیه اُ زلپانی بانُوک

رندا پشومان بیه اُ زلپانی بانُوک
خواننده: شاه جان داودی

3,253

:: / ::