• 2
  • 1
  • 175
  • 0
شاه جان داودی منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم دردءِ چراگ

رندا پشومان بیه اُ زلپانی بانُوک

رندا پشومان بیه اُ زلپانی بانُوک
خواننده: شاه جان داودی

2,334

:: / ::