• 2
  • 0
  • 2
  • 1
سلیم امین منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم ای زندگی شماره 3

من دلِ واهشِ

من دلِ واهشِ
خواننده: سلیم امین

434

:: / ::