• 7
  • 0
  • 141
  • 7
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

گلءُ گلرنگین جنک

گلءُ گلرنگین جنک
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

1,805

:: / ::