• 8
  • 0
  • 155
  • 8
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

گلءُ گلرنگین جنک

گلءُ گلرنگین جنک
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

2,430

:: / ::