• 8
  • 0
  • 145
  • 7
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

گلءُ گلرنگین جنک

گلءُ گلرنگین جنک
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

2,202

:: / ::