• 0
  • 0
  • 19
  • 1
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی

مجنون مبی دیوانه

مجنون مبی دیوانه
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

1,055

:: / ::