• 0
  • 0
  • 7
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی

پسینی ای پسینی

پسینی ای پسینی
خواننده: ابراهیم بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری

528

:: / ::