• 0
  • 0
  • 24
  • 1
عارف بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

زنگا جنا تئی من ناما

زنگا جنا تئی من ناما
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: ظهورشاه هاشمی

1,863

:: / ::