• 1
  • 0
  • 0
  • 2
رستم میرلاشاری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم امیت

از نگاهت ستاره میریزد

از نگاهت ستاره میریزد
خواننده: رستم میرلاشاری

452

:: / ::