• 12
  • 0
  • 920
  • 10
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

جی بلوچستان ءُ کشمیر

جی بلوچستان ءُ کشمیر
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

13,715

:: / ::