• 10
  • 0
  • 776
  • 9
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

جی بلوچستان ءُ کشمیر

جی بلوچستان ءُ کشمیر
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

9,434

:: / ::