• 1
  • 0
  • 7
  • 0
غلامرسول دینارزهی منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم زهیرانی آس

شهرءِ آپُ هوا بدل

شهرءِ آپُ هوا بدل
خواننده: غلامرسول دینارزهی

393

:: / ::