• 3
  • 0
  • 65
  • 3
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

خداوند دوتا دختر

خداوند دوتا دختر
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

4,245

:: / ::