• 2
  • 0
  • 34
  • 2
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

خداوند دوتا دختر

خداوند دوتا دختر
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

2,003

:: / ::