• 0
  • 0
  • 20
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی

رندا پشومان بیه اُ زلپانی

رندا پشومان بیه اُ زلپانی
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

700

:: / ::