• 0
  • 0
  • 19
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

رندا پشومان بیه اُ زلپانی

رندا پشومان بیه اُ زلپانی
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

629

:: / ::