منتشر شده حدود یک ماه پیش در پاپ

مطلبین دوست

  • 24
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

مطلبین دوست
خواننده: سعید
میکس مستر،ظبط: مکران بند

متن آهنگ

هومطلبی بی وفا توکجه
نی تو کجا نشتگه کندگه
وابا ترا دل منی توپروشت
نی تو کجا بی منا نندگه

می ترانگابس توبوته جنه
قدره نکو تو منارا بله
چویل مداتین منا بی وفا
روچه من زانا تو واتر کنه

ای دل منی عاشکیا پروشت
آ یار که مطلبیا پروشت
دل یکه داته دلی زورت وشو
ای دل منی چه وفایا پروشت

ماگو تودرده طبیه منی
تووت یه درده طبیب نی منی
نی هچ میاجستامیگامکن
ای دل منی چه دروستا پروشت
............

روچاودارا من شپ بیکرار
عشکا کوته سال ماهاودار
نیستن منادوست سنگت بله
عشک عاشکی کنته چوبی میار

من سال وماها په تولکته
نی سرنوشتا په من لکته
که کسمته تی جدایی برو
ای سرنوشت تو چه بد لکته

من گو هزار واهگا بی توبان
بی تو جدا من جدا چه توبان
ای زندگیا چه موت بهترن
من زانا که من مران بی توبان

دل وش مکن تو سعید کسمتا
ای کسمتا داته مارا یلا
ماکه ندیته خوشی کسمتا
توهم برو یار توه بی وفا

:
/ :

صف

حذف