• 0
  • 0
  • 0
  • 1
نورخان بزنجو منتشر شده پیش 16 روز در سنتی, در آلبوم دردانی سفر

منی دردءِ سر شپانی منی ماهءِ دیدگانی

منی دردءِ سر شپانی منی ماهءِ دیدگانی
خواننده: نورخان بزنجو

63

: / :