• 1
  • 0
  • 7
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

شپ چو شیپا شیپ گرانه

شپ چو شیپا شیپ گرانه
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: شفا بلوچ

977

:: / ::