• 1
  • 0
  • 8
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

شپ چو شیپا شیپ گرانه

شپ چو شیپا شیپ گرانه
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: شفا بلوچ

1,081

:: / ::