• 0
  • 0
  • 84
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

لیلاهو لیلا بیا ترا بران

لیلاهو لیلا بیا ترا بران
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

2,277

:: / ::