• 0
  • 0
  • 85
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی

لیلاهو لیلا بیا ترا بران

لیلاهو لیلا بیا ترا بران
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

2,327

:: / ::