• 1
  • 0
  • 20
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 5 سال در سنتی

سبزین دگاران

سبزین دگاران
خواننده: ابراهیم بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری

606

:: / ::