منتشر شده پیش 8 ماه در پاپ

مهرنگ

  • 140
  • 1
  • 0
  • 7
  • 0
  • 0

مهرنگ
خواننده: عماد آفرین
ترانه سرا: ادهم ودار
طرز: احسان p.r
تنظیم و میکس: ایوب مهرجویی
کاور: حمید دهانی

متن آهنگ

تهی درد نو دلایا ، شپو نیم شپانی پاسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا (2)
دردان جلگایا ، ارسانه که بداری
دوستا کوتا فراموش ، منا هچ کسی نچاری
دوستی منی شرابه ، نوشا من بنگو تاسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا
تهی درد نو دلایا ، شپو نیم شپانی پاسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا

تهی غم منی دلارا ، چو باپو انگرانا
بیا تو بکا نی تاییر ، بزا که بونگرانا
عشکا تهی گنوکا ، پاشپادو بی سواسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا
تهی درد نو دلایا ، شپو نیم شپانی پاسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا (2)

ادهم بکا فراموش ، بی زانگانی ناما
بل پروشتگا تهی بانزول ، یلده وتهی تو گاما
دیدا وتهی تو نز کا ، یلده دله وسواسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا
تهی درد نو دلایا ، شپو نیم شپانی پاسا
تو که نزان مهرنگ ، مه بی ترا هلاسا (2)

:
/ :

صف

حذف