(لیلاده لاده) با صدای داود بامری

هنرنمایی هنرمندان نوجوان مکران زمین

قیچک: سهیل زنگی شاهی

تمبورگ: شریف شکلزهی

دهلک: حنیف زنگی شاهی

 

۴۴