آهنگ جدید نعیم علی بنام تو منا یل کتا

بنجو استاد نسیم علی

ضبط سر استودیو

 

۶۱