• 0
  • 0
  • 3
  • 0
ابراهیم بمپوری منتشر شده پیش 4 سال در سنتی

دلم خون شد زتنهایی

دلم خون شد زتنهایی
خواننده: ابراهیم بمپوری
سرود: مهرداد بمپوری
دهلک: مهدی بمپوری

378

:: / ::