• 8
  • 1
  • 2,139
  • 3
اسماعیل حوت منتشر شده پیش 2 سال در پاپ

بی تو پروشتگا

بی تو پروشتگا
خواننده: اسماعیل هوت
شاعر: محمدرضا مظلوم
طراح کاور: واجد ماجد رئیسی
بامدیریت: واجد ماجد رئیسی

10,744
00:34

باز وش اسماعیل جان

00:46

واوا

: / :