• 0
  • 0
  • 0
  • 0
نورخان بزنجو منتشر شده پیش 16 روز در سنتی, در آلبوم دردانی سفر

هزار بهشت بهاپا گلءِ گلابءِ چم

هزار بهشت بهاپا گلءِ گلابءِ چم
خواننده: نورخان بزنجو

59

: / :