• 0
  • 0
  • 0
  • 0
نورخان بزنجو منتشر شده پیش 16 روز در سنتی, در آلبوم دردانی سفر

نه ترانگی نه گمی نه ودار تهنایا

نه ترانگی نه گمی نه ودار تهنایا
خواننده: نورخان بزنجو

51

: / :