منتشر شده پیش 2 ماه در پاپ

عاشکی

  • 68
  • 6
  • 0
  • 4
  • 2
  • 0

آهنگ:عاشکی
حسن استار | دی جی سعید
تنظیم: مجید همتا
میکس مستر: محمد شوهاز

متن آهنگ

کجایه صنم تو کجایه صنم
منی نیمگا تو نیاییه صنم
من تی انتظاران بیامی جگر
تو بلبل تواره منی وش حبر
...‌‌‌‌‌
منی زندگیه دمانی بیا
منی ساهو ارواحه ساعته بیا
من هر رو تراگندان چمه تها
من هررو ترا دارگان ای دلا
.....
اگه عاشکه دل مده هچکسا
په هچکس مریچ چمه ارسان پدا
منی دل ترا لوتگن توبیا
مرنجین دلا هو صنم توبیا

منا توچگل چومداتین صنم
منا نیم راه تو یل مداتین صنم
منی زندگی تها بس توه
منی هر خوشیه تها بس توه
....................................
....................................
تو هروچ کله دا تهیگان تهی
تو هروچ منا گو من تهیگان تهی
منی دل تو وش کو په هچا په هچ
منی زندگیا خراب کو په هچ

اگه عاشکی زرن واستا تهی
اگه عاشکی لیب بازن تهی
منی زندگیا تو ویل کن برو
نلوتان چوشین زندگیا برو

منی دل تو لیب داشته پرچان بگوش
منی عاشکی لیب داشته بگوش
اگه تو نلوته منا پرچیا
فریب داته مارا تو پرچان بگوش

منی قصیا گوش بداره شما
مننده پدا عاشکیه تها
زمانگ په زرن درو عاشکی
زمانگ نداری وفا عاشکی

02:01

واه استاد شومه

02:29

ریدین پسر

:
/ :

صف پخش

حذف