• 4
  • 0
  • 17
  • 3
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

شهرءِ تو یکین دانگه

شهرءِ تو یکین دانگه
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

1,316

:: / ::