• 4
  • 0
  • 16
  • 3
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

شهرءِ تو یکین دانگه

شهرءِ تو یکین دانگه
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

974

:: / ::