• 2
  • 0
  • 57
  • 5
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 5 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

وتی ارسانا شلینانءُ

وتی ارسانا شلینانءُ
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

2,527

:: / ::