• 1
  • 0
  • 44
  • 4
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

وتی ارسانا شلینانءُ

وتی ارسانا شلینانءُ
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

1,232

:: / ::