• 1
  • 0
  • 47
  • 4
آزات بی سما (عبدالغفور پربار) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم بلوچستان بی سما

وتی ارسانا شلینانءُ

وتی ارسانا شلینانءُ
خواننده: آزات بی سما (عبدالغفور پربار)

1,348

:: / ::