منتشر شده پیش 4 ماه در سنتی

شیشه بدن

  • 94
  • 2
  • 0
  • 11
  • 0
  • 0

شیشه بدن
خوانند: کاکاممدی
ترانه سر: فرزاد برشان
بنجو: مصطفی بهروز
طبلا: رضوان بادروزه
آهنگساز: نعیم علی
میکس مستر: امیر حیدری

متن آهنگ

زمینا دیست پرشته ئے
هورانی سیادو رشته ئے
بالادی نرمو شیشه ین
چه پیمین جونو جسته ئے

شررنگ ندیسته من چوشین
چم کاتیلین مردم کوشین
الله منا کربان بکن
منا په سیمولا دروشین

اللہ منا بدہ گُلا
یکے بکن مئے منزلا
دارانہ چمانی سرا
دلی نپروشاں هجبرا


دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستانه بو

دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستانه بو

تو‌ پیشنه سباهه گوات
کنان ترا مدام مه یات
ذاتا تو هوردلوکیه
تو بنتی زیبلوکیه

شررنگی تی نامو دپ انت
هر جا تهی گپو رپ انت
کنڈیں زنوکو لونٹ تنک
زیبنت ترا هارو جوک

اسپیت بدن لونٹ کرمزین
شلین مچاچ دندان ردین
دوسته منا په جانو دل
تی ڈکومیں مہپر بزین

رکان موشیته سورکیا
اسپیت چو شیرو پوکیا
دل مانه په دوردانگا
سورین اناری دانگا

دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستانه بو

دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستانه بو

باره کدی تو بیه ودی
نیسته منا چو‌ سرپدی
دوسته منا تو بی حساب
گیش چه هزارا سد سدی

سینگار کنه تو شوک بیه
تو عیده ماهه نوک بیه
توہ زمینا شرتریں
گاڑانی سر سروک بیہ

سار سارتوکین سارتین شپا
گپته پرزاد عشقه تپا
عشقا چه کسه ئے گوشی
برشانا دانکه کیت دپا

دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستانه بو

دپ دورچوکین شیشه بدن
زیبایه تو‌ مثل وتن
تو مکرانه رنگو رو
بو تی بلوچستان بو

:
/ :

صف

حذف