• 5
  • 0
  • 511
  • 4
پیربخش صاحبداد (داودی) منتشر شده پیش 4 سال در سنتی, در آلبوم آلبوم شماره 156

پسینی ای پسینی پیربخش

پسینی ای پسینی پیربخش
خواننده: پیربخش صاحبداد (داودی)
ضبط: محمود برازنده

7,176

:: / ::