• 0
  • 0
  • 2
  • 1
غلامرسول دینارزهی منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم زهیرانی آس

گنوکان کمکی من سار کورتا

گنوکان کمکی من سار کورتا
خواننده: غلامرسول دینارزهی

316

:: / ::