• 0
  • 0
  • 5
  • 0
عارف بلوچ منتشر شده پیش 3 سال در سنتی, در آلبوم کاروان

کترا کترا آپ بوانا یا مولا

کترا کترا آپ بوانا یا مولا
خواننده: عارف بلوچ
شاعر: مبارک قاضی

397

:: / ::