فیلم کوتاه کمک کردن

کاری از هنرمندان شهرستان ایرانشهر
بازیگر خردسال: فردین ناروئی پدر معلول: علی فیروزی
تصویربردار: مروان بیجارزهی

 

۲