فیلم کوتاه عاقبت پرو بازی

فیلمی از هنرمندان شهرستان ایرانشهر
بازیگران: علی دیودل – احمد کرد – محمد عمر رسایی – احسان دامنی – داود دامنی – مروان بیجارزهی – علی فیروزی

 

۵