فیلم کوتاه رفاقت

فیلم کوتاه رفاقت:
کاری از هنرمندان شهرستان ایرانشهر
بازیگران:
مسافر: مهیار رودینی
راننده تاکسی: علی دیودل
رفیق: احسان دامنی
تصویربردار: مروان بیجارزهی

 

۱۰