آهنگ جدید محمد سا لاشاری به همراه محمد جهان رو میتونید براحتی از طریق سایت، کانال تلگرامی و یا اپ اختصاصی مکران موزیک سنتر دانلود کنید.

 

نکاحی

محمد اس آ لاشاری و محمد جهان

ضبط: استدیو استال بند

میکس و مستر: خالد راوین

کاور: ادریس اس اف

آهنگ نکاحی

متن آهنگ نکاحی

ورس اول رپ

مکن ک مروچ ترا بچا دوران برداشته
بی خیاله شه ممد گون اوان ک پول داشته
مروچان خوشه فقط پچی ک ن مالدارن
مال ما فقط وانت شه اوان ک باریارن
ن ببه گون ما ک چی پول تو جیبی پول سیاه
ماهما بچه گدا جهلا دلون برزا خدا
دختروک ای بی وفا شه تو گوشون یا تی پسا

ورس دوم رپ

تی پسا گوشتی انوش من فقط تَرِی دیا
شی فقط تی نامزدن تو فرض بکن تیی جنن
من فقط تَرِی دیا حتی گو یک لباس سیاه هفته ای نهت پدا یهتون تیی نکاحیا
خبر مرگ منو زندگی تی گو آییا
شی نهت فکرو اصا روچی منی یاد نبه
ته خیالت من مبون پچی منی یاد نبه

ورس سوم  رپ

بخدا حک دیون باور کنون وتون گوشون
فرق ما زیادنو منم پ تو سک نبون
پول یک ماه کارما پول شمی شام نبی
زندگی وشن پ تو پ من دگه تام نبی
من هما انوشون ک نامون تیی نام سرن من ک وابستیتون دلون جنه بس گون ترن ته دلون فکرون نکو هچکه منی ناکو نبی
چاره ی دل پ دلون مرچا بچا چاکو نبی

ورس چهارم پاپ

چو بی مهره ای بی وفا
سوحته منا تو بوته جدا
روچو شپا من بازی دیا
زیمین دلا ک کایه پدا
چونین دلی هم گونه ترا
ظلم کنه ظالم نی سرا
جاهی منا نیستن تی گورا
روچی ببی تیی دلا برا

گپان تیی وشین حبرا
یادن منا نشته تی گورا
جورین شرابا نوشا ورا
ای تی غمان بی هوش نبا
گون کسی دگه دلگوش نبا
حندان پدا گریوانو کپا
اوظالم بی مهره پ من
من هم تیی قیدا جنا

ورس پنجم رپ

آ خدا بالاسرن دل منی چو در پ درن
فک مکن ک سرترن کر خدا سر پ سرن
آیی مودا تاپ جن مودانی کمی کشترن
ما غریبتن بله زند پ غریبی وش ترن
حک منی شمی سرا الله ک وت قاضی ترن
ناکو تو راضی بوته دل منی ک راضی نهن
زهگ تو مزن بوته آ منی همبازی نهن

ورس ششم  رپ

وتی همخونا بچا پ دگری ویل کنه
تو منا نگندگه پولا فقط سیل کنه
نتونه عمل کنه فقط منا کول مدیه
خبته، گون من پچی رندا شما کل بدبه
تو بگوش نلوتانی .لوتا فقط انوشا من
تو بچا حال منا پ تو چطو هنوشا من
تو پچی نشتگه وُ پ منا کاری نکنه
منی ارمان شوتگو وشته تو زاری نکنه

ورس هفتم رپ

زندگی بعد تو سوتکه منی زند نبی
درد پناهین جاهین سوچی بله گند نبی
گون دلی پروشتگین ن هوشتگو نند نبی بعد رپتِنون بچا هچکه منی جند نبی
وقتی گونی کندگه منا دگه کنده نگی
تو وتا بل جاه من لوته پ تو ک چش ببی
تا قیامت دلخورون هچکه منی گون نبی
دل غریبا جاهی نی هچکه تی همخون نبی

ورس هشتم  پاپ

چو بی مهره ای بی وفا
سوحته منا تو بوته جدا
روچو شبا من بازی دیا
زیمین دلا ک کایه پدا
چونین دلی هم گونه ترا
ظلم کنه ظالم نی سرا
جاهی منا نیستن تی گورا
روچی ببی تیی دلا برا

گپا تیی وشین حبرا
یادن منا نشته تی گورا
جورین شرابا نوشا ورا
ای تی غمان بی هوش نبا
گون کسی دگه دلگوش نبا
حندان پدا گریوانو کپا
او ظالم بی مهره پ من
من هم تیی قیدا جنا

۴۲