ندیم علی

تنظیم: وسیم علی
بینجو: نسیم علی

شاعر: لال جان فراز

 

۱۵