دانلود آلبوم شماره ۴۵ از ماشاله بامری و برکت شکلزهی

تاریخ انتشار این آلبوم ۱۳۷۵/۱۰/۲۱

خوانندگان: ماشاله بامری – برکت شکلزهی

نوازنده قیچک(سرود) : خداداد زنگشاهی

نوازنده تنبورگ: سعید داودی

نوازنده دهلک: عبدالرحمن دستیار

کنجری نواز: جهانبخش زنگشاهی

 

۱۴