آلبوم زیبای بلوچی دیوان شماره دو هنرمند بلوچستانی فیض محمد بلوچ (دگارزهی)

این آلبوم ۶ تراک دارد که نام آهنگ ها در زیر درج شده

 

الله یا خدا دادانی

کشته منا گلا باگی بلبلا

مکه ءُ مدینه

رنگا مچار دوستی

شاه لطیف

زهیران منا کور

 

 

 

۳۷