آهنگ سهتنت آشِکی

خواننده عبدالرحمن دهقان

تنظیم حمید خلیلی

 

۲۲