سزا
با صدای خالد راوین
تنظیم ایوب مهر جویی
تکست بانوک نارویی

۲۷