چگونه انگشتان را به طور صحیح بر روی کلیدهای ارگ و پیانو قرار دهیم؟

آیا تازه شروع به یادگیری ارگ و کیبورد توسط خودتان کرده اید و نمی توانید کاملا در یابید که چگونه انگشتانتان را روی کلیدهای پیانو و کیبورد قرار دهید؟ این مقاله آموزش ارگ و پیانو شما را برای انگشت گذاری صحیح روی کیبورد یاری می کند.

بخاطر بسپارید : سیستم انگشت گذاری ارگ و پیانو را بخاطر بسپارید. انگشتان، شماره گذاری شده اند تا نوشتن مکان انگشتان را بر روی نت های نوشته موسیقی راحت تر کنند. همچنین این سیستم شما را در یادگیری نحوه قرار دهی انگشتان در پیانو یاری می کند. شماره گذاری انگشتان برای هر دو دست چپ و راست یکسان است.

سیستم شماره گذاری به شرح زیر است :

انگشت شست، شماره ۱ است :

 

انگشت سبابه، شماره ۲ است :

 

انگشت میانی، شماره ۳ است :

 

انگشت حلقه، شماره ۴ است :

 

انگشت کوچک، شماره ۵ است :

 

آموزش متد اول انگشت گذاری ارگ / پیانو

 

متد انگشت گذاری دست راست

 

۱ – از نت C میانی شروع کنید.

 

۲ – انگشت اول را بر روی کلید نت C میانی قرار دهید.

 

۳ – انگشت ۲ را بر روی کلید نت D و ۳ را بر روی E و ۴ را بر روی F و ۵ را بر روی G قرار دهید. این به عنوان الگو و پترن حرکت به جلو شناخته می شود.

 

۴ – نت های C-D-E-F-G را با همین محل انگشت های فعلی بنوازید.

 

۵ – انگشت اول را به راست ببرید و باقی انگشتان را وقتی انگشت پنجم، نت G را می فشارد، رها کنید.

 

۶ – انگشت اول را بر زیر انگشت پنجم برای فشردن کلید بعدی نت A فشار دهید.

 

۷ – ترتیب پنج انگشت را که قبلا نشان داده شد تکرار کنید و در نتیجه انگشت دوم، B و سوم C5 و چهارم D5 و پنجم E5 را می فشارد.

 

۸ – پترن قبلی را تا قبل از اینکه به انتهای کیبورد برسید، ادامه دهید.

 

آموزش متد دوم انگشت گذاری پیانو و کیبورد

 

متد انگشت گذاری دست چپ

 

۱ – از C میانی شروع کنید.

 

۲ – انگشت اول را روی کلید نت C میانی قرار دهید.

 

۳ – انگشت دو را روی B3 و سوم را روی A3 و چهارمی را روی G3 و پنجم را روی F3 قرار دهید. این پترن و الگو به عنوان الگو رو به عقب شناخته می شود.

 

۴ – نت های C4-B3-A3-G3-F3 را با همین انگشت گذاری فعلی بنوازید.

 

۵ – انگشت اول را به چپ انتقال دهید و انگشتان دیگرتان را وقتی انگشت پنجم کلید F را ضربه می زند، رها کنید.

 

۶ – انگشت اول را به زیر انگشت پنجم برای فشردن کلید E3 انتقال دهید.

 

۷ – الگو پنج انگشت را همانطور که قبلا در تصاویر نشان داده شد تکرار کنید، در نتیجه می بایستی انگشت دوم، D3 و انگشت سه کلید C3 و چهار کلید B2 و پنج کلید A2 را فشار دهد.

 

۸ –  الگو قبلی را تکرار کنید تا به انتهای کلیدهای ارگ یا پیانو برسید.

 

آموزش متد سوم انگشت گذاری ارگ (کیبورد) و پیانو

 

متد نواختن گام ها

 

۱ – انگشت پنجم شما می بایستی به طور کلی فقط برای شروع یا اتمام یک گام استفاده شود نه برای انتقال نت ها. به معنای دیگر، می بایستی انگشت اولتان را زیر انگشت سوم  و چهارم و نه پنجم انتقال دهید.

 

۲ – برای گام C، درست راست برای مثال، C و D و E را با انگشتان اول و دوم و سوم می نوازید و سپس انگشت اول را به زیر سوم برای نواختن F و G و A و B و C با انگشتان ۱ و ۲ و ۳ و۴ و۵ می برید. برای برگشت، معکوس این حرکت را انجام دهید. (توجه کنید که اتمام می تواند با انگشت پنجم شما باشد)

 

۳ – اگر تا یک اکتاو بیشتر ادامه دهید، انگشت اولتان را زیر چهارم خواهید برد تا از B به C بروید و آماده شروع پترن و الگو مشابه برای اکتاو بعدی باشید.

 

۴ – برای دست چپ رو به جلو، انگشت سومتان را روی انگشت اول برای رفتن از G به A قرار خواهید داد. در ادامه الگو به اکتاو دیگر، انگشت چهارم روی اول برای رفتن از C به D قرار می گیرد.

 

۵ – قرار گرفتن انگشتان سوم و چهارم زیر یا روی انگشت ممکن است روی کلیدهای تماما سفید مهم به نظر نرسد ولی وقتی شروع به کار با آن با کلیدهای دیگر کنید، اهمیت آن معلوم می شود. در نتیجه از همین حالا شروع به یادگیری این عادات خوب کنید. (در اکثر کلیدها، همیشه با دست چپ روی انگشت پنجم شروع و با دست راست روی انگشت پنجم تمام می کنید)

 

۲